Logo Sneakerpeeker

Pravidla obchodu

Obchodní podmínky internetového obchodu - www.sneakerpeeker.cz

I. Obecná ustanovení


1.Tyto obchodní podmínky definují, způsob poskytování služeb elektronickými prostředky a prodej prováděný prostřednictvím internetového obchodu www.sneakerpeeker.cz. Obchod provozuje společnost SNEAKER PEEKER Sp. z o.o. se sídlem v Maszewo na ul. Kręta 1, zapsaná do rejstříku podnikatelů Národního Soudního Rejstru vedeného Okresním Soudem v Zielona Góra, VIII Ekonomické Oddělení KRS pod číslem KRS: 0000818932 NIP: 5993245748 REGON: 385069358, základní kapitál 200000 PLN. (dále jen „prodávající“).

2. Kontakt s prodávajícím probíhá prostřednictvím: e-mailové adresy: hello@sneakerpeeker.cz

3. Tato nařízení jsou stále k dispozici na webových stránkách www.sneakerpeeker.cz způsobem umožňujícím jejich získání, reprodukci a záznam jejich obsahu kdykoli tiskem nebo uložením na datovém nosiči.

4. Prodávající informuje, že využívání služeb poskytovaných elektronicky může být spojeno s ohrozením každého uživatele internetu, spočívající v možnosti zavedení škodlivého softwaru do telematického systému zákazníka a získání a úpravě jeho údajů neoprávněnými osobami. Aby se předešlo riziku výše uvedených nebezpečí, měl by zákazník použít vhodná technická opatření, která minimalizují jejich výskyt, zejména antivirové programy a firewall.

II.Definice


Definice pojmů použitých v těchto Obchodních podmínkách a ustanovení:

1. Pracovní dny - jsou to dny od pondělí do pátku, kromě státních svátků;

2. Zákazník - fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům, fyzická osoba fyzické vykonávající podnikatelské činosti, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž konkrétní ustanovení udělují způsobilost k právním úkonům, která zadává objednávku v internetovém obchodě nebo využívá jiné služby které jsou k dispozici v internetovém obchodě;

3. Občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964 (tj. Sb. z roku 2019, položka 1145, ve znění pozdějších předpisů);

4. Uživatelský účet - část internetového obchodu přiřazená danému zákazníkovi, pomocí níž může zákazník v rámci online obchodu provádět konkrétní činnosti;

5. Spotřebitel - zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 22 [1] občanského zákoníku;

6. Podnikatel - zákazník, který je podnikatelem ve smyslu čl. 43 [1] občanského zákoníku;

7. Jednací řád - tento dokument;

8. Zboží - produkt předkládaný v internetovém obchodě, jehož popis je k dispozici pro každý z předkládaných produktů;

9. Kupní smlouva - smlouva o prodeji zboží ve smyslu občanského zákoníku uzavřená mezi prodávajícím a zákazníkem;

10. Služby - služby poskytované prodávajícím zákazníkům elektronickými prostředky ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (tj. Uř.věst. z roku 2019, položka 123, ve znění pozdějších předpisů);

11. Zákon o právech spotřebitelů - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (tj. Uř.věst. z roku 2019, položka 134, ve znění pozdějších předpisů);

12. Zákon o poskytování elektronických služeb - zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (tj. Uř.věst z roku 2019, položka 123, ve znění pozdějších předpisů);

13.Objednávka - Prohlášení zákazníka o záměru, zaměřené přímo na uzavření kupní smlouvy, zejména s uvedením druhu a množství Zboží.III. Pravidla používání online obchodu

1. Používání online obchodu je možné za předpokladu, že IT systém používaný zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:

a) počítač nebo mobilní zařízení s přístupem k internetu,

b) přístup k e-mailu,

c) Internetový prohlížeč Internet Explorer verze 11 nebo novější, Firefox verze 28.0 nebo novější, Chrome verze 32 nebo novější, Opera verze 12.17 nebo novější, Safari verze 1.1. nebo novější,

d) povolení cookies a Javascript ve webovém prohlížeči.

2.Používáním internetového obchodu se rozumí jakákoli aktivita zákazníka, která vede k jeho čtení obsahu obsaženého v obchodě.

3. Zákazník je povinen zejména:

a) neposkytovat ani nepřenášet obsah zakázaný zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, je pomlouvačný nebo porušuje osobní práva a jiná práva třetích stran,

b) používat internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména používáním určitých softwarových aplikací nebo zařízení,

c) nepodnikání akcí, jako je: zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných komerčních informací (spam) jako součást online obchodu,

d) používat internetový obchod způsobem, který je nepohodlný pro ostatní zákazníky a prodejce,

e) používat jakýkoli obsah obsažený v internetovém obchodě pouze pro osobní použití,

f) používat internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními právních předpisů platných na území Polské republiky, ustanoveními nařízení a obecnými zásadami používání internetu.

IV. Služby

1. Prodávající umožňuje využívání bezplatných služeb prostřednictvím internetového obchodu, které mu poskytuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

2. Služba vedení účtu v online obchodě je k dispozici po registraci. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře, který je k dispozici na jedné z webových stránek online obchodu. Smlouva o poskytování služby spočívající v udržování Účtu v internetovém obchodě se uzavírá na dobu neurčitou a bude ukončena , když Zákazník pošle žádost o odstranění Účtu nebo pomocí tlačítka „Smazat účet“.

3. Zákazník může od prodejce dostávat obchodní informace ve formě zpráv zasílaných na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem (služba Newsletter). Za tímto účelem uveďte platnou e-mailovou adresu a aktivujte příslušné pole v registračním formuláři nebo objednávkovém formuláři. Zákazník může kdykoli odvolat souhlas se zasíláním obchodních informací. Smlouva o poskytování služby Newsletter je uzavřena na dobu neurčitou a bude ukončena, když zákazník pošle žádost o odstranění své e-mailové adresy z předplatného Newsletteru nebo se odhlásí pomocí odkazu ve zprávě zaslané jako součást služby Newsletter.

4. Zákazník má možnost zveřejnit v internetovém obchodě individuální a subjektivní prohlášení týkající se mimo jiné zboží nebo průběhu transakce. Přidáním prohlášení zákazník prohlašuje, že má veškerá práva k tomuto obsahu, zejména autorská práva, související práva a práva průmyslového vlastnictví. Smlouva o poskytování služby spočívající v zveřejňování názorů na Zboží v internetovém obchodě je uzavřena na dobu určitou a je ukončena přidáním recenzi .

5. Prohlášení by měla být formulována transparentním a srozumitelným způsobem, navíc nesmí porušovat platné zákony, včetně práv třetích osob - zejména nesmí být hanlivá, porušovat osobní práva nebo představovat akt nekalé soutěže. Zveřejněná prohlášení jsou šířena na webových stránkách online obchodu.

6. Zveřejněním prohlášení zákazník souhlasí s volným použitím tohoto prohlášení a jeho zveřejněním prodávajícím, jakož i s přípravou děl ve smyslu zákona o autorských právech a právech souvisejících (tj. Uř.věst. 2019, pol. 1231, ve znění pozdějších předpisů) .).

7. Prodávající má právo pořádat příležitostné soutěže a propagační akce, jejichž podmínky budou pokaždé oznámeny na webových stránkách obchodu. Propagace v online obchodě nelze spojovat, pokud předpisy dané propagace nestanoví jinak.

8. V případě porušení ustanovení tohoto řádu ze strany zákazníka může prodejce po neúspěšné výzvě k ukončení nebo odstranění porušení s příslušnou lhůtou vypovědět smlouvu o poskytování služeb se 14 denní výpovědní lhůtou.

V. Postup při uzavření kupní smlouvy

1. Informace o Zboží poskytované na webových stránkách Obchodu, zejména jejich popisy, technické a výkonové parametry a ceny, představují výzvu k uzavření Smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.

2. Veškeré zboží dostupné v internetovém obchodě je zcela nové, bez fyzických a právních vad a bylo legálně uvedeno na český trh.

3. Podmínkou pro zadání objednávky je aktivní e-mailový účet.

4. V případě zadání objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře, který je k dispozici na webových stránkách online obchodu, je objednávka předložena prodejci zákazníkem v elektronické podobě a představuje nabídku k uzavření smlouvy o prodeji zboží, které je předmětem objednávky. Nabídka podaná v elektronické podobě je pro zákazníka závazná, pokud prodávající zašle potvrzení o přijetí objednávky k provedení na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem, což představuje prohlášení prodávajícího o přijetí nabídky zákazníka a po jejím přijetí zákazníkem je uzavřena kupní smlouva.

5. Pokud není možné přijmout nabídky předložené v rámci objednávky, není uzavřena kupní smlouva týkající se nedostupného zboží a prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů, vrátí zákazníkovi provedené platby , v rozsahu v němž prodejní smlouva nebyla uzavřena. Zabezpečení pro budoucí problémy tohoto typu, které byly u Pána při nákupu zimních bot - lhůta pro vrácení peněz je 14 dní ( akceptují i soudy).

6.Kupní smlouva se uzavírá v češtině v souladu s obchodními podmínkami.


VI. Dodávka


1. Dodání zboží na území České republiky a je prováděno na adresu uvedenou zákazníkem při zadávání objednávky.

2. Zákazník si může zvolit následující způsoby doručení objednaného Zboží: prostřednictvím kurýrní společnosti (včetně skříňky na zásilky) nebo osobním sběrném místě prodávajícího.

3.Prodávající na webových stránkách obchodu v popisu zboží informuje zákazníka o předpokládaném počtu pracovních dnů potřebných k dokončení objednávky a jejího dodání, jakož i výši poplatků za dodání zboží. V případě produktů nabízených

na webové stránce: http://sneakerpeeker.cz/pol_m_CUSTOM-1971.html může být doba plnění objednávky delší než u jiných produktů nabízených v obchodě. Měli byste uvést adresu, kde budou umístěny vlastní boty, na které se budou vztahovat samostatná pravidla.

4.Datum doručení a provedení Objednávky se počítá do Pracovních dnech v souladu s bodem

VII odd. 2.

5. Prodávající v souladu s vůlí zákazníka poskytne ke zboží potvrzení nebo fakturu s DPH za dodané zboží.

6.Pokud pro Zboží, na které se vztahuje Objednávka, existuje jiné období realizace, platí pro celou Objednávku nejdelší doba z stanovených.


VIII. Právo odstoupení od Smlouvy


1. Zákazník, který je spotřebitelem, může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu podáním příslušného prohlášení do (30) dnů. Ke splnění této lhůty stačí zaslat prohlášení před vypršením platnosti.

2. Zákazník může prohlášení formulovat sám nebo použít šablonu prohlášení o odstoupení od Smlouvy, která je uvedená na webových stránkách při vrácení zboží.

  1. denní lhůta se počítá ode dne, kdy bylo Zboží dodáno, nebo v případě Smlouvy

o poskytování Služeb ode dne její uzavření.

4. Prodávající po obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy spotřebitelem zašle na e-mailovou adresu spotřebitele potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.

5. Právo odstoupit od smlouvy spotřebitelem je vyloučeno v případě:

a) Poskytování služeb, pokud prodávající plně poskytl službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením služby informován, že po provedení služby prodávajícím ztratí právo odstoupit od smlouvy;

b)Smlouvy, ve které cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž nemá prodejce kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c)Smlouvy, ve kterépředmětem služby je neprefabrikované zboží, vyrobené podle specifikace spotřebitele nebo jsou určeny k uspokojení jeho individuálních potřeb;

d)Smlouvy,ve které předmětem služby je zboží, které se rychle zhoršuje nebo má krátkou trvanlivost;

e)Smlouvy , ve které předmětem služby je Zboží dodávané v zapečetěném obalu, které nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud bylo balení po dodání otevřeno;

f)Smlouvy,ve které předmětem služby jsou Produkty, které po dodání zůstávají vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými položkami;

g)Smlouvy, ve které předmětem služby jsou alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání může proběhnout až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech trhu, nad nimiž nemá prodejce kontrolu;

h)Smlouvy,ve které Spotřebitel výslovně požadoval, aby k němu Prodávající přijel za účelem neodkladné opravy nebo údržby; pokud Prodávající poskytuje další služby jiné než ty, které požaduje Spotřebitel, nebo pokud dodává Zboží jiné než náhradní díly nezbytné pro opravu nebo údržbu, má Spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy ve vztahu k doplňkovým službám nebo Zboží;

i)Smlouvy, ve které jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávaný v zapečetěném obalu, pokud byl balíček po dodání otevřen; dodávka novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;

j) Smlouva uzavřená veřejnou dražbou;

k)Smlouvy o poskytování ubytovacích služeb, jiných než pro obytné účely, přeprava zboží, pronájem automobilů, stravování, služby spojené s volným časem, zábavou, sportem nebo kulturními akcemi, pokud smlouva uvádí den nebo dobu poskytování služby;

l) Smlouvy o dodávce digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy a po informování prodávajícího o ztrátě práva odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od smlouvy na dálku se smlouva považuje za neplatnou. To, co strany poskytly, se vrací beze změny, ledaže by změna byla nezbytná k určení povahy, vlastností a funkčnosti Zboží. Vrácení by mělo být provedeno okamžitě, nejpozději do (30) dnů. Zakoupené zboží by mělo být vráceno na adresu prodávajícího.

7. Prodávající neprodleně, nejpozději však do (14 )dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátí spotřebiteli veškeré platby, které provedl, včetně nákladů na dodání zboží. Prodávající vrátí platbu pomocí stejného způsobu platby, jaký používá spotřebitel, pokud souhlasí s jiným způsobem vrácení, a tento způsob nebude zahrnovat žádné naklády. Prodávající může zadržet vrácení plateb přijatých od zákazníka, dokud nebude zboží vráceno nebo dokud zákazník neprokáže doklad jeho vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve, pokud mu prodejce nenabídl, aby si zboží od zákazníka vyzvedl sám.

8. Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání zboží, než je nejlevnější standardní způsob doručení nabízený prodávajícím, není prodávající povinen uhradit dodatečné náklady, které spotřebiteli vzniknou.

9. Zákazník nese pouze přímé náklady na vrácení Zboží, pokud Prodávající nesouhlasil s tím, že ponese tyto náklady.

10. Právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo odstoupit od této smlouvy do (30) dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po (30) dnech ode dne uzavření smlouvy.

K uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte informovat Sneaker Peeker Sp. z o.o., Maszewo, 66-446 Deszczno, email: hello@sneakerpeeker.cz, tel.: +48 575 275 545 o vašem rozhodnutí odstoupení od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopis zaslaný poštou nebo e-mailem). Ke splnění termínu pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat informace týkající se uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy před termínem pro odstoupení od smlouvy.


Důsledky odstoupení od smlouvy .V případě odstoupení od této smlouvy bude Účet smazán spolu se všemi vámi poskytnutými údaji a nebude možné využívat služby poskytované v rámci Účtu.


IX. Pohledávky týkající se Zboží ze záruky


1. Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad.

2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, včetně zákazníka, který je spotřebitelem, v rámci záruky za vady podle čl. 556 - 576 občanského zákoníku.

3. Prodávající odpovídá ze záruky, pokud bude do dvou let od data dodání Produktu zákazníkovi zjištěna fyzická vada. Nárok na odstranění vady nebo výměna Produktu za vadu vyprší po jednom roce ode dne zjištění vady, avšak v případě Objednávky provedené Spotřebitelem - promlčecí lhůta nesmí skončit před uplynutím lhůty uvedené v první větě.


4. Nároky vyplývající z porušení práv zákazníka zaručených zákonem nebo podle těchto předpisů by měly být směrovány na adresu Sneaker Peeker Sp. z o.o., ul. Kręta 1, Maszewo, 66-446 Deszczno, na e-mailovou adresu: hello@sneakerpeeker.cz, telefonní číslo +48 575 275 545.

5. Za účelem posouzení reklamace by měl zákazník zaslat nebo dodat dotyčné zboží, pokud možno přiložit doklad o nákupu. Zboží musí být doručeno nebo odesláno na adresu uvedenou v bodě X. 1.

6. Prodávající se zavazuje, že každou reklamaci posoudí do( 14) dnů.

7.V případě nedostatků v podání pohledávky, prodávající vyzve zákazníka, aby jej v nezbytném rozsahu doplnil okamžitě, nejpozději však do (7) dnů ode dne obdržení žádosti od zákazníka.

X. Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb


1. Zákazník může podat stížnost prodávajícímu v souvislosti s fungováním obchodu a používáním služeb. Stížnosti lze podávat písemně na následující adresu: Sneaker Peeker Sp. z o.o., ul. Kręta 1, Maszewo, 66-446 Deszczno, na e-mailovou adresu: hello@sneakerpeeker.cz, telefonní číslo +48 575 275 545.

2. V reklamaci by měl zákazník uvést své jméno a příjmení, korespondenční adresu, typ a popis problému.

3. Prodávající se zavazuje, že každou reklamaci posoudí do (14) dnů, a pokud to nebude možné, bude během této doby informovat zákazníka, kdy bude reklamace posouzena. V případě nedostatků pohledávky vyzve prodávající zákazníka k jeho doplnění v nezbytném rozsahu do (7) dnů ode dne obdržení žádosti zákazníkem.


XI. Záruky


1. Zboží může mít záruku výrobce.

2. V případě Zboží, na které se vztahuje záruka, jsou informace o existenci a obsahu záruky a době, na kterou byla poskytnuta, vždy uvedeny v popisu Zboží na webových stránkách Obchodu.


XII. Mimosoudní řešení stížností a nároku


1. Zákazník, který je spotřebitelem, má mimo jiné následující možnosti využití postupů mimosoudního řešení stížností a opravných nárkou:

a) je oprávněn obrátit se na smírný spotřebitelský soud působící u obchodní inspekce s žádostí o urovnání sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy;

b) je oprávněn obrátit se na vojvodského inspektora obchodní inspekce s žádostí o zahájení mediačního řízení pro smírné urovnání sporu mezi zákazníkem a prodávajícím;

c)může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi zákazníkem a prodávajícím, a to také s využitím bezplatné pomoci poviatského (městského)veřejného ochránce spotřebitelů nebo sociální organizace, jejíž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (včetně spotřebitelské federace, sdružení polských spotřebitelů). Poradenství poskytuje spotřebitelská federace na bezplatné telefonní lince pro zákazníky 800 007 707 a polské sdružení spotřebitelů

na e-mailové adrese: kom@dlakonsumentow.pl;

d)podejte stížnost prostřednictvím internetové platformy EU ODR, která je k dispozici

na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Použití metod mimosoudního řešení stížností a opravných prostředků je dobrovolné. Následující ustanovení mají informativní charakter a nepředstavují povinnost prodejce využít mimosoudní řešení sporů. Prohlášení Prodávajícího o souhlasu nebo odmítnutí účasti na mimosoudním řešení spotřebitelských sporů předkládá Prodávající na papíře nebo jiném trvalém nosiči, pokud spor nebyl vyřešen v důsledku stížnosti podané Spotřebitelem.


XIII. Ochrana osobních údajů


Osobní údaje poskytnuté zákazníky shromažďuje a zpracovává prodávající jako správce v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.


XIV. Závěrečná ustanovení


1. Veškerá práva k online obchodu, včetně autorských práv, práv k duševnímu vlastnictví k jeho jménu, internetové doméně, webové stránce online obchodu, jakož i k formám a logům, náleží prodejci a jejich používání může probíhat pouze způsobem uvedeným a v souladu s obchodnimo podmínkámi.

2. Řešení případných sporů mezi prodávajícím a zákazníkem, který je spotřebitelem, bude předloženo příslušným soudům v souladu s příslušnými ustanoveními občanského soudního řádu.

3. Řešení veškerých sporů vzniklých mezi prodávajícím a zákazníkem, který je podnikatelem, bude předloženo soudu příslušnému podle sídla prodávajícího.

4.Ve věcech, na které se tato nařízení nevztahují, se použijí ustanovení občanského zákoníku, ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb, ustanovení zákona o právech spotřebitele

a další příslušná ustanovení polského práva.

5. Každý zákazník bude informován o všech změnách těchto předpisů prostřednictvím informací na hlavní stránce internetového obchodu, které obsahují seznam změn a datum jejich vstupu v platnost. Zákazníci, kteří mají účet, budou navíc o změnách informováni spolu s jejich souhrnem na uvedenou e-mailovou adresu. Datum vstupu změn v platnost nebude kratší než 14 dní od data jejich oznámení. Pokud zákazník, který má zákaznický účet, nepřijme nový obsah předpisů, je povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího do 14 dnů ode dne oznámení změny předpisů. Oznámení prodejci o nepřijetí nového obsahu pravidel vede k ukončení smlouvy. To, co nyní děláme, je změna nařízení. Proto jej připravuji v režimu registrace změn, abychom mohli tyto změny snadno sdělit zákazníkům. Pokud jde o marketing, stojí za to to představit jako změny, které aktualizují předpisy na měnící se zákon a rozšiřují nabídku obuvi na míru.

We have a website in your language
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel